Metrics
7,900 Downloads

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA) is a virtual digital infrastructure for SSH data and research resources acquisition, long-term preservation and dissemination. It provides access to more than 600 data and research resources. All the data and research resources are documented in both Lithuanian and English according to international standards. Access to the resources is provided via this Dataverse repository (not all the resources are available, as in 2020-2024 a migration project from the old infrastructure is being implemented). LiDA curates different types of resources and they are published into catalogues according to the type: Survey Data, Aggregated Data (including Historical Statistics), Encoded Data (including News Media Studies), and Textual Data. Also, LiDA holds collections of social sciences and humanities data deposited by Lithuanian science and higher education institutions and Lithuanian state institutions (Data of Other Institutions).

LiDA is hosted by the Centre for Data Analysis and Archiving (DAtA) of Kaunas University of Technology (data.ktu.edu).


Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų ir tyrimų išteklių kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra, suteikianti prieigą prie daugiau nei 600 duomenų ir tyrimų išteklių. Visi duomenų ir tyrimų ištekliai yra dokumentuoti lietuvių ir anglų kalbomis pagal tarptautinius standartus. Prieigai prie išteklių naudojama ši Dataverse talpykla (kol kas ne visi ištekliai prieinami, nes 2020-2024 m. vykdomas perkėlimo iš senosios infrastruktūros projektas). LiDA kuruoja įvairių tipų išteklius ir jie publikuojami atskiruose kataloguose pagal tipą: Apklausų duomenys, Agreguoti duomenys (įskaitant Istorinę statistiką), Sukoduoti duomenys (įskaitant Žiniasklaidos tyrimus) ir Tekstiniai duomenys. Taip pat LiDA talpinami Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų bei Lietuvos valstybės institucijų deponuoti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų rinkiniai (Kitų institucijų duomenys).

LiDA įsikūręs Kauno technologijos universiteto Duomenų analizės ir archyvavimo centre (DAtA) (data.ktu.edu).

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Advanced Search

1 to 10 of 2,021 Results
Feb 19, 2024 - Surveys of Cultural Life = Kultūrinio gyvenimo tyrimai
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2024, "National Survey of Digital and Digitized Cultural Content’s Consumers, May 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/GW4QXW, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ== [fileUNF]
The purpose of the study: to analyse Lithuanian residents needs and expectations regarding digital cultural content on the Internet. Major investigated questions: respondentų klausta, ar jie naudoja kultūros turinį internete (pvz., elektronines knygas, filmus, muzika ir pan.) bei...
Gzip Archive - 2.1 MB - MD5: 18e768fd54cd690d374998876318c51e
Original dataPre-processing syntax
Duomenų depozitoriaus pateikti originalūs duomenys ir pirminio apdorojimo SPSS sintaksės failai. Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt = Original data deposited by the depositor and pre-pr...
Tabular Data - 906.7 KB - 315 Variables, 1109 Observations - UNF:6:eMt37r55T+/u0mFQ8CLXeQ==
DataSurvey
LiDA sutvarkyti duomenys: pakeisti kintamųjų vardai; pakeisti kintamųjų pavadinimai; sutvarkytos kintamųjų žymų reikšmės; sutvarkytas trūkstamų reikšmių žymėjimas; sukurti išvestiniai kintamieji; sukurti nauji organizaciniai kintamieji. LiDA duomenų apdorojimas atliktas naudojant...
Gzip Archive - 4.9 MB - MD5: d43254875dbe38687fe96c5088f81a35
Supplementary documentation
LiDA vidiniai dokumentai, susiję su publikuotu duomenų rinkiniu, prie kurių prieiga nesuteikiama = LiDA internal documents related to the published dataset, to which access is not provided.
Adobe PDF - 387.3 KB - MD5: f20f1f6c146630307dd8cb7e12387356
Documentation
Klausimynas = Questionnaire
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania = Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija(Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija = General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania)
General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania = Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija logo
Jan 10, 2024Institutions of Higher Education = Mokslo ir studijų institucijos
Plenary Sittings of the Seimas = Seimo plenariniai posėdžiai(Kaunas University of Technology = Kauno technologijos universitetas)
Jan 5, 2024Textual Data = Tekstiniai duomenys
Dataverse collection "Plenary Sittings of the Seimas" contains debates transcripts, minutes and other texts related to the plenary debates of the Seimas of the Republic of Lithuania (Lithuanian Parliament). Dataverse kolekcijoje "Seimo plenariniai posėdžiai" talpinamos debatų ste...
Jan 2, 2024 - National Survey of Student Achievement (2012) = Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (2012)
National Agency for Education, 2023, "NSSA 2012: 8th Grade Students Study, 2012", https://hdl.handle.net/21.12137/WRL1OA, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V4, UNF:6:IVoa99r0rPL0B7speQnL+g== [fileUNF]
The purpose of the study: to provide impartial information for the school, its students, and their parents (caregivers, foster parents) about the achievements to make decisions on the further improvements of teaching and studying on student, teacher, class, school, municipality,...
Dec 30, 2023 - Plenary Sittings of the Seimas = Seimo plenariniai posėdžiai
Morkevičius, Vaidas; Briedienė, Monika; Valentinavičius, Vytautas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Corpus of the Transcripts of the Plenary Debates of the Seimas of the Republic of Lithuania starting from March 10th, 1990", https://hdl.handle.net/21.12137/WVXN4V, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V17
The transcripts were collected and processed implementing the project "Policy Agenda of the Lithuanian Seimas and its Framing: The Analysis of the Seimas Debates in 1990-2020", which has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement Nr. P-MIP-20-373.
R Source Code - 67.1 KB - MD5: 8923c8a1c392b9fd13c662b2803e25c9
CodePreformating code
R script for transforming cleaned *.txt files into *.csv and *.xlsx files = R skriptas, skirtas *.txt failus transformuoti į *.csv ir *.xlsx failus
Add Data

Log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.